Указания за уеднаквяване на практиките на СГКК за обслужване на гражданите при поддържане на данните в КККР и при предоставяне на данни