Указания за предоствяне на данни за точките от геодезическата основа от СГКК и от Геокартфонд

Версия за печатВерсия за печат
Документ: 

Утвърдени със Заповед № РД-13-179/09.07.2014г.

 УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ ЗА ТОЧКИТЕ ОТ ГЕОДЕЗИЧЕСКАТА ОСНОВА

 

При предоставяне на данни за точките от геодезическата основа по реда на чл. 58, ал. 5 от Закона за кадастъра и имотния регистър (обн. в ДВ. бр. 49 от 13.06.2014 г.), в сила от 17.06.2014 г., съгласно която „Агенцията по геодезия, картография и кадастър предоставя безвъзмездно данни за точките от геодезическата основа чрез информационната система на кадастъра”, да се прилага следния ред:

1. В случаите, в които лицето избира и извлича данни за точки от геодезическата основа, чрез директен достъп през КАИС Портал – без намесата на служител от СГКК/Геокартфонд – не се заплаща държавна такса.

2. В случаите, в които искането за извършване на услугата е заявено „На гише” (в приемна на СГКК) или е заявено по електронен път (чрез КАИС Портал), но ще бъде получено „На гише” (в приемна на СГКК) - на хартия или електронен носител, следва да се заплаща таксата, определена в чл. 39 и чл. 45, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и Министерството на инвестиционното проектиране и от областните управители (Тарифа   № 14).

3. В случаите, в които по електронен път е постъпило заявление за предоставяне на данни за точки от геодезическата основа и тези данни ще бъдат предоставени по електронен път, (за предоставянето им се изисква действие на служител от СГКК/Геокартфонд) се заплаща таксата, предвидена в чл. 47, ал. 2 от Тарифа № 14.