Указания за практическо прилагане на Гл. 6 "Поддържане в актуално състояние на КККР" на ЗКИР при извършване на нотариални производства за установяване право на собственост , придобито по давностно владение