Указания относно скици и схеми, издадени преди преобразуване на кадастралната карта в БГС 2005

Версия за печатВерсия за печат
Документ: 

Утвърдени със Заповед № РД-13-199/10.06.2015г.

 

УКАЗАНИЯ

ОТНОСНО СКИЦИ  И СХЕМИ, ИЗДАДЕНИ ПРЕДИ ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА В БЪЛГАРСКА ГЕОДЕЗИЧЕСКА СИСТЕМА 2005   

Преобразуването на кадастралната карта от Координатна система 1970 г. в Българска геодезическа система 2005 (БГС 2005) е във връзка с изпълнение на Постановление на Министерския съвет № 153 от 29 юли 2010 г. за въвеждане на БГС 2005.

След преобразуване на кадастралната карта от Координатна система 1970 г. в БГС 2005 координатите на точките, определящи границите/очертанията на поземлените имоти/сгради и площта (в рамките на допустимата точност) се променят.

С действието презаверяване се удостоверява, че към определена дата, данните за имота, съдържащи се в издадената скица/схема и данните за имота по кадастралната карта, са без промяна.

Поради това, относно скици, издадени преди преобразуване на кадастралната карта в БГС 2005, да се спазва следното:

  1.  При искане за презаверяване на скица, издадена от кадастралната карта преди преобразуването й в БГС 2005 г., за имот или сграда, които попадат в територия, за която кадастралната карта е преобразувана в БГС 2005, вместо презаверяване да се издава нова скица, в поискания от заявителя брой екземпляри.
  2.  Услугата по т. 1 се извършва еднократно. При повторно искане за презаверяване се издава скица в БГС 2005, по общия ред, или се презаверява скицата, издадена в БГС 2005.
  3.  За издаване на скицата по т. 1, със срок като обикновена услуга да се събира таксата по чл. 37, ал. 3 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14).
  4.  Когато услугата се изпълнява като бърза или експресна, таксата се определя при условията на чл. 49, ал. 1 и 2 от Тарифа № 14. 
  5.  При установена разлика в площта на имота, дължаща се на преобразуването между двете координатни системи, към скицата задължително се издава и удостоверение (по приложения образец). За издаване на удостоверението не се дължи заплащане на държавна такса.
  6. При искане за презаверяване на схема, издадена от кадастралната карта, преди преобразуването й в БГС 2005 г., за самостоятелен обект в сграда, който попада в територия, за която кадастралната карта е преобразувана в БГС 2005 се извършва презаверяване по общия ред.