Указания относно реда и условията за изпълнение на услуги , заявени през КАИС портал

Версия за печатВерсия за печат
Документ: 

 У К А З А Н И Я

относно реда и условията за изпълнение на услуги, заявени през КАИС Портал

         І. Изпълнение на услуги, заявени през КАИС портал

         1. Клиентът заявява услуга чрез попълване на електронно заявление.

2. След като бъдат заплатени заявените услуги, служителите в СГКК започват обработка на заявлението.

3. Ако служителите в СГКК открият пропуски или нередности в заявлението, то те регистрират грешки с описание и го връщат обратно на клиента по имейл, с уведомление с примерно съдържание съгласно образеца – Приложение № 1.

4. След като заявлението се изпрати за поправка, то придобива статус "Некоректно". Клиентът, който е получил уведомлението, може да предприеме едно от следните действия:

- „Отказ” - да откаже изпълнението, в този случай заявлението става със статус „Отхвърлен от клиента”, платените пари по него се връщат в сметката на клиента и заявлението се нулира;

- „Преглед на преписка” - преглед на преписката;

- „Корекция” - клиентът отразява необходимите поправки в направената заявка. При изпращане се регистрира ново заявление с нов входящ номер, което се прикачва в преписката и стартира нов срок за изпълнение. Старото некоректно заявление остава като такова в преписката - за информация, а платените пари по него се прехвърлят към новото коригирано заявление.

5. В деловодната система на СГКК се появява новорегистрирано заявление, което отново подлежи на разпределяне и преглед за грешки.

6. В случай че заявителят не е предприел никакви действия по отстраняване на пропуските и забележките, заявлението остава със статус „Некоректно”. Такова заявление не се изпълнява от служителите на СГКК. Извършва се „Отказ” за изпълнение. При отказ за изпълнение от СГКК, заявлението се нулира, а платените пари по него се връщат по сметката на клиента.

ІІ. Относно изискването на СГКК за предоставяне на разпечатки за платени и изпълнени услуги, заявени през КАИС портал.

            Съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, „Административният орган не може да изисква предоставяне на информация или документи, които са налични при него или при друг орган, а ги осигурява служебно за нуждите на съответното производство”.

Поради това СГКК не следва да изискват от заявителя/правоспособното лице разпечатване и прилагане на информация и данни, получени от АГКК, както и справки за извършени и платени услуги от КАИС - портал. Служител на СГКК извършва служебно проверка в КАИС Офис за получените данни и извършеното плащане по конкретната заявка и за конкретната услуга, като разпечатва справката и я прилага към досието или прави нарочно отбелязване в преписката по заявлението за направената от него справка.

            ІІІ. Справки, заявени и предоставяни на общини и ведомства през КАИС портал

Общините получават безплатен достъп през КАИС портал (kais.cadastre.bg) до кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за територията на съответната община. Информацията е  достъпна като справка на „екран”.

Ведомствата получават безплатен достъп през КАИС портал (kais.cadastre.bg) до кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за територията на цялата страна. Информацията е  достъпна като справка на „екран”. АГКК осигурява достъпа само за служители на общината/ведомството, които са посочени изрично от кмета на общината/района, съответно от ръководителя на ведомството, като лица с права на достъп.

Достъп за служители на общинската администрация/ведомството до безплатно получаване на услуги през раздел „Справки“ на КАИС портал (kais.cadastre.bg) - не се предоставя.

За получаване на справка от ККР, служител от общината/ведомството подава заявление, в което изрично следва да посочи - за изпълнение на кое законово правомощие (с посочване на конкретна разпоредба от закон или подзаконов нормативен акт) е необходима съответната справка, както и вх. № на заявление за извършване на услугата от общината.

Скици и схеми за общински, съответно за държавни имоти, следва да бъдат заявявани по установения ред.

 

 

Приложение № 1

Образец на уведомление - шаблон

Уважаеми/а г-н/г-жа  .................................

На основание чл. 30, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че Ваше заявление рег. № .................../................ г. до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ..................... за услуга ..................... и имот/и с идентификатор/и .............................. , съдържа следните недостатъци:

ТИП ...........................................................................................................................................

Типове недостатъци:         

„Искането е недопустимо” – отнася се за случаите, в които не са спазени изискванията на чл. 27, ал. 2 от АПК; служител описва фактическото основание за отказа;

„Приложените документи са некоректни” – отнася се за случаите, в които документите са нечитаеми, не са относими към заявената услуга или др.; служител описва кой документ е некоректен;

„Не са приложени всички документи и материали” – служител описва какви документи и/или материали е необходимо да се приложат.

В 3-дневен срок от получаване на настоящото уведомление, следва да коригирате Вашето заявление като отстраните посочените недостатъци. Това може да направите през Вашия личен профил в портала в меню "Заявени услуги и справки".

При неизпълнение на посоченото по – горе в указания срок, производството заявление рег. № ..............................  ще бъде прекратено на основание чл. 56, ал. 2 от АПК. В случай че се отказвате от заявената/ите от Вас услуга/и, може да откажете изпълнението като изберете бутон "Откажи".

 

СГКК -  .....................................................

 

* Маркираните текстове, се попълват автоматично от системата.