Служебно изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР)

Версия за печатВерсия за печат
Документ: 

ДО Г–Н СТОЯН ШАЛАМАНОВ

           УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ШАЛАМАНОВ, 

Съгласно чл. 58, ал.1, т. 2 от Наредба № 3 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № 3) измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри се извършват служебно от съответната служба по геодезия, картография и кадастър в следните случаи:

            1. При промяна на границите на поземлените имоти в резултат на промяна на :

            -  границите на административно – териториалните единици;

            - землищните граници;

            - границите на територии с еднакво трайно предназначение (чл. 57, т. 5 от Наредба № 3).

            2. Когато административен орган е предоставил на службата по геодезия, картография и кадастър по служебен път следната информация:

            - препис от всеки акт за признаване и прехвърляне на право на собственост или учредяване, прехвърляне, изменяне или прекратяване на друго вещно право върху недвижим имот, както и от актовете при делба, разделяне и съединяване на недвижими имоти. Тези данни следва да се предоставят от съдилищата и службите "Държавна собственост" и "Общинска собственост" (чл. 52, ал. 1 ЗКИР);

            - препис от решението, с което се разрешава промяна на предназначението на земеделска земя. Тези данни следва да се предоставят от Комисията за земеделските земи към Министерството на земеделието и храните (чл. 52, ал. 2 ЗКИР);

            - препис от актовете за изключените от горския фонд гори и земи. Документите следва да се предоставят от Държавната агенция по горите (чл. 52, ал. 3 ЗКИР);

            - данните за изградените, надстроените, пристроените сгради, за сградите под повърхността на земята, за преустроените или премахнатите сгради (чл. 52, ал. 4 ЗКИР);

            - новообразувани имотни партиди в имотния регистър и извършено вписване на документи за собственост. Данните следва да се предоставят от съответната служба по вписванията (чл. 86, ал. 1 ЗКИР).

            3. При отстраняване на непълноти и грешки, констатирани в гаранционния срок за отстраняване на дефекти в кадастралната карта и кадастралните регистри. В тези случаи изменението се извършва за сметка на изпълнителя, изработил кадастралната карта, ако непълнотите и грешките не са допуснати по вина на собственика. Гаранционният срок започва да тече от датата на одобряване на кадастралната карта и покрива отстраняване на непълноти и грешки за обекти – поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти на собственост, които са съществували към момента на одобряване на картата и не са отразени в нея.

            При служебно предоставяне от съответния административен орган на посочените в  т. 1 и 2 данни, службата по геодезия, картография и кадастър извършва необходимите за всеки конкретен случай изменения на кадастралната карта и кадастралните регистри, като спазва реда, предвиден в глава шеста на Наредба № 3.

 

 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:                                                                                                                                                          Инж. ЦВЕТЕН БОЕВ