рег. № 01-60953-05.02.2020г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
02.04.2020
До: 
До Красимир Ванчов Петков ж.к. „Младост“ 4 гр. София - 1000
Документи: 
Публикация на: 
Видин

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме ПОВТОРНО, че по повод подадено заявление с рег. № 01-60953-05.02.2020г. от Любомир Тошков Михайлов до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Видин, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на неурбанизираната територия на с. Ивановци, общ. Видин, обл. Видин за разделяне на поземлен имот с идентификатор 32130.220.30 по  ККKР на с. Ивановци, общ. Видин, обл. Видин в съответствие с идеалните части на двамата съсобственика.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към

заявление с рег. № 01-60953-05.02.2020г. и в случай на несъгласие с исканите изменения да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адрес: СГКК – Видин, гр. Видин, ул. „Цар Симеон Велики” № 71 или да ги предоставите в приемната на СГКК - Видин на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление с рег. № 01-60953-05.02.2020г., СГКК – Видин  ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на неурбанизираната територия на

землището на с. Полетковци, общ. Кула, обл. Видин за Видин за разделяне на поземлен имот с идентификатор 57193.16.3  по кадастралната карта.

 

 

 

                Началник СГКК Видин:

                                                                                 инж. Владимир Гергов

 

 

 

Дата на поставяне на таблото в СГКК Видин: 26.03.2020г

Дата на сваляне от таблото: 03.04.2020г

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри