рег. № 01-523485/18.11.2019г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
30.05.2020
До: 
ДО ЮЛИЯ КОСТОВА ТОДОРОВА гр. Варна ул. „Оборище“ № 36, ет. 5 АП. 56 ГАЛИНА КОСТОВА РАЧЕВА с. Падина, общ. Девня, обл. Варна АЛЕКСАНДЪР КОСТОВ КОСТОВ Гр. Варна ул. „Вяра“ № 2, вх. „А“, ет.1, ап.3
Документи: 
Публикация на: 
Варна

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТОДОРОВА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО РАЧЕВА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОСТОВ

 

 

 

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 53, ал. 1, т. 2 от ЗКИР/чл. 53, ал. 2 от ЗКИР  Ви уведомяваме, че е подадено заявление рег. № 01-523485/18.11.2019г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Варна./служебно постъпила информация от ВАНЯ АЛЕКСАНДРОВА ЯНАКИЕВА за изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) за поземлени имоти с идентификатор 07598.23.289 с адрес гр. Бяла,общ. Бяла, обл. Варна и 10135.3513.109 и 10135.3513.1833 с адрес  ге. Варна.

Искането е за  за изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) за поземлени имоти с идентификатори  07598.23.289 с адрес гр. Бяла,общ. Бяла, обл. Варна,  10135.3513.109 и 10135.3513.1833 с адрес  ге. Варна.

След извършена проверка се установи, че за посочените в заявлението имоти с идентификатори  07598.23.289 с адрес гр. Бяла,общ. Бяла, обл. Варна,  10135.3513.109 и 10135.3513.1833 с адрес  ге. Варна  в КРНИ са записани  както следва : за имот с идентификатор 07598.23.289 с адрес гр. Бяла,общ. Бяла, обл. Варна е записана  като собственик на целият имот  БОЖАНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА с документ  за собственост Договор за делба № 71 том XXII рег. 40322 от 20.12.2007г., издаден от СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА –ВАРНА, за имот 10135.3513.109 е записан за идеални части  АЛЕКСАНДЪР КОСТОВ ИВАНОВ с документ за собственост Други № 1976 от 10.06.1993г., издаден от Община Варна и Други № 918 от 26.11.1992г., издаден от Община Варна и за имот 10135.3513.1833 е записан за идеални части АЛЕКСАНДЪР КОСТОВ ИВАНОВ с документ за собственост Други № 1976 от 10.06.1993г., издаден от Община Варна и Други № 918 от 26.11.1992г., издаден от Община Варна

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите по заявление № 01-523485/18.11.2019г., копия от които Ви изпращаме като приложение към настоящето писмо, във връзка с чл. 34, ал.1 от АПК и да направите писмени искания и възражения, и в случай на несъгласие с исканото изменение  да представите документи, доказващи претенции на права.

 

 

 

 

 

Документите може да изпратите или представите на адрес: гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ 76Г, ет. 6, с куриерска или пощенска услуга или по електронен път на Varna@cadastre.bg.

Във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на НС от 13.03.2020 г.,  при непредставяне в едномесечен срок от отмяна на извънредното положение,  на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление № 01-523485/18.11.2019г., СГКК - Варна ще продължи процедурата за изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) за поземлени имоти с идентификатор 07598.23.289 с адрес гр. Бяла,общ. Бяла, обл. Варна и 10135.3513.109 и 10135.3513.1833 с адрес  гр. Варна.

В случай, че всички страни в настоящото производство се възползват от предоставената им възможност, за предоставяне на становище и/или документи, преди изтичане на посочения по-горе срок, производството по заявление № 01-523485/18.11.2019г. СГКК -Варна за изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) за поземлени имоти с идентификатор 07598.23.289 с адрес гр. Бяла,общ. Бяла, обл. Варна и 10135.3513.109 и 10135.3513.1833 с адрес  ге. Варна може да продължи.

 

 

 

 

 

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК - ВАРНА:

                                                  / инж. Красимира Божкова/

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри