рег № 01-150-02.01.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
18.02.2020
До: 
ЙОРДАНКА МИЛЕВА НЕСТОРОВА гр.Варна, ул. ДЕБЪР, №7, ет.2, ап.6 ХРИСТО МИЛЧЕВ ХРИСТОВ Гр.Шабла, ул. СТАРА ПЛАНИНА , №1 „ЕМОНА 2“ ЕООД гр.Варна, П.К. 9000, ул. ДЕБЪР, №7, ет.2, ап.6
Документи: 
Публикация на: 
Варна

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег № 01-150-02.01.2020 г.  от

ДАНИЕЛА ПЕТРОВА НИКОЛОВА И ХРИСКА ПЕТРОВА ДИМОВА  в  с което се иска изменение за поземлен имот с идентификатор:

Поземлен имот 10135.5506.262 гр. Варна, район Аспарухово, п.к. 9000, ул. "ЛАЙОШ КОШУТ" № 16, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП Средно застрояване (от 10 до 15 m), площ 237 кв.м., стар номер 1567;Поземлен имот 10135.5506.263 гр. Варна, район Аспарухово, п.к. 9000, ул. "ЛАЙОШ КОШУТ" № 18, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП Средно застрояване (от 10 до 15 m), площ 467 кв.м., стар номер 263, квартал 137, парцел IV

 

Искането за отразяване на граница съществуваща материализирана на място и представено геодезическо заснемане между ПИ 10135.5506.262 и ПИ 10135.5506.263.

 

Изготвена е скица - проект за изменението по предоставен проект за  изменение на КККР , съобразно предоставени документи.

 

В седмодневен срок от получаване на настоящото, на основание чл. 34, ал. 3 от АПК, можете да изразите становище на направеното искане и събраните доказателства, както и да подадете писмени искания и възражения.

 

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства,  удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявлението ще продължи процедурата по изменение на ККККР с издаване на заповед за одобряване на изменението по реда на чл.54, ал.4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл.61 от АПК.

 

Приложение: Скица - проект от КККР-1-бр.

 

 Н-К СГКК ВАРНА:...............................

(инж. Кр. БОЖКОВА)

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри