Представляват ли обекти по смисъла на &5, т. 39 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ местата за паркиране и незастроените части на поземлени имоти и в надземни и подземни етажи на покрити паркинги