Основно предназначение на схемите на самостоятелни обекти в сграда

Версия за печатВерсия за печат

 ДО 

  Г – Н ИЛИЯ ИЛИЕВ

 УПРАВИТЕЛ НА

 “ИГАЛ”  ООД

                                                                                   

 КОПИЕ        

 МИНИСТЕРСТВО НА 

 ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 И АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА

 На Наш № 19-00-561/02.06.2009 г.             

 

           УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЛИЕВ, 

            Съгласно чл. 23, т. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) самостоятелните обекти в сгради – апартаменти, офиси, магазини и др. са недвижими имоти обект на кадастъра. За самостоятелните обекти се създават схеми, които са неразделна част от кадастралната карта.

            Всички дейности по кадастъра – създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри, изработване на проекти за изменение на одобрената кадастрална карта, включително изработване на схеми на самостоятелните обекти, се извършват от лица, получили правоспособност по реда на ЗКИР. Редът и условията за създаване на схемите и тяхното съдържание са определени в чл. 17 и чл. 33 от Наредба № 3 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № 3). Съгласно т. 1 от Приложение № 4 на Наредба № 3 основното предназначение на схемите е документиране на взаимното разположение на самостоятелните обекти в сградата по етажи, като за схемите не се прилагат изисквания за точност и от тях не се извличат данни за точното пространствено положение и размери. Поради това при изработване на схеми на самостоятелните обекти, правоспособните лица нямат задължение да изчисляват площта на самостоятелния обект. Съгласно чл. 33, т. 5 от Наредба № 3 схемата съдържа площта, такава каквато е посочена по документ – нотариален акт или друг документа за собственост. При липса на такива документи, площта се извлича от архитектурния проект. При липса на архитектурен проект площта на самостоятелния обект може да бъде отразена в схемата, въз основа на извършено архитектурно заснемане и представен в съответната служба по геодезия, картография и кадастър  архитектурен проект. Архиктектурното заснемане се извършва от специалисти в областта на проектирането в строителството, като за това не се изисква лицата да са получили правоспособност по реда на ЗКИР.

            Агенцията по геодезия, картография и кадастър, респективно нейните регионални служби нямат правомощия да събират и съхраняват данни за стойността на имотите и  “ценообразуването” не е част от съдържанието на схемите на самостоятелните обекти.

  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:                                                                     Инж. ЦВЕТЕН БОЕВ