Извънгаранционно обслужване и ремонт на служебните автомобили, собственост на Агенция по геодезия, картография и кадастър

Версия за печатВерсия за печат
Статус на публ. покана и търгове: 
Възложена

Уведомление за избор на изпълнител след проведена процедура чрез публична покана

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. „Мусала” № 1, Ви уведомява, че след проведен избор чрез публична покана с уникален код Рег. № 9019986/16.09.2013 год. в Регистъра на обществените поръчки на АОП, с предмет: „Извънгаранционно обслужване и ремонт на служебните автомобили, собственост на Агенция по геодезия, картография и кадастър” с три обособени позиции: За изпълнители по обособени позиции са избрани:

-Първа обособена позиция: „Обслужване и ремонт на служебните автомобили марка „Форд и Волво“, съгласно приложения списък - „Мото-Пфое” ЕООД, Оферта рег. № 99 - 243/25.09.2013 год. с обща оценка (К общ),) от 77.20 (седемдесет и седем цяло и двадесет) точки.

- Втора обособена позиция: „Обслужване и ремонт на служебните автомобили марка „Шкода”, съгласно приложения списък - „Еуратек Ауто” ООД, оферта рег. № 99 - 242/25.09.2013 год. с обща оценка (К общ),) от 84.69 (осемдесет и четири цяло и шестдесет и девет) точки.

- Трета обособена позиция: „Обслужване и ремонт на служебните автомобили марка „Тойота”, съгласно приложения списък - „АДИ 95 България” ЕООД, оферта рег. № 99 - 241/24.09.2013 год. с обща оценка (К общ),) от 100 (сто) точки.

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма. "а" - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 2 ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана, Рег. № 9019986/16.09.2013 год. в Регистъра на обществените поръчки на АОП, и сключване на договор с предмет: „Извънгаранционно обслужване и ремонт на служебните автомобили, собственост на Агенция по геодезия, картография и кадастър” с три обособени позиции:

- Първа обособена позиция: „Обслужване и ремонт на служебните автомобили марка „Форд и Волво“, съгласно приложения списък

- Втора обособена позиция: „Обслужване и ремонт на служебните автомобили марка „Шкода”, съгласно приложения списък

- Трета обособена позиция: „Обслужване и ремонт на служебните автомобили марка „Тойота”, съгласно приложения списък

Офертата се подава в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, етаж. 1-ви – деловодство, в срок до 12:00 ч. на 25.09.2013 г.

Номер: 6888
Датасортиране на иконите Файл за изтегляне Описание Размер
16.09.2013 publpokanaavt2013.pdf Публична покана АОП 614.54 KB
16.09.2013 obrazciprilojeniya.rar Образци, приложения 69.72 KB
14.10.2013 99-299.pdf Писмо относно предоставяне на допълнителни данни 110.78 KB