Изходящ 24-30347-05.11.2019г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
15.11.2019
СВЕТЛАНА КИРИЛОВА ИВАНОВА
Документи: 
Публикация на:: 
Софийска област

            На основание чл. 26, ал. 1 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам, че по повод подадено заявление вх. № 01-421062-18.09.2019г. от Борислава Станимирова Станимирова до Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Храбърско, общ.Божурище за поземлен имот с идентификатор  77400.83.12, за който в КРНИ, сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

Изменението се изразява в промяна границите на поземлени имоти с идентификатор  77400.83.12 в съответствие с границите на УПИ I 083012, УПИ II 083012, УПИ III 083012, УПИ IV 083012, УПИ V 083012   и УПИ VI 083012, кв.2 по плана на с.Храбърско на основание Заповед № ТС-210/21.07.2009г. и документ за собственост.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7 дневен срок от получаването на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление вх. вх. № 01-421062-18.09.2019г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

 При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление вх. № 01-421062-18.09.2019г. или неизразяване на становище, СГКК Софийска област ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта.

 

Приложение:

 Скица – проект № 15-989712-04.10.2019 г.

 

 

Дата на поставяне на таблото: 07.11.2019 г.

 

Дата на сваляне от таблото: 15.11.2019 г.

 

 

                                                         Началник на СГКК – Софийска област:…………………

                                                                                                                        инж. Светломира Славова

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри