Изходящ 24-30130-04.11.2019г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
15.11.2019
До: АНТОН ВИКТОРОВ МИХАЙЛОВ
Публикация на:: 
Софийска област

На основание чл. 26, ал. 1 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам, че по повод подадено заявление вх. № 01-357656-08.08.2019г. от Иван Христов Ахтоподов до Службата по геодезия, картография и кадастър - Софийска област, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.Самоков, общ.Самоков за поземлени имоти с идентификатор 65231.911.142 и 65231.911.424  за които в КРНИ, сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

Изменението се изразява в промяна границите на поземлени имоти с идентификатор 65231.911.142 и 65231.911.424 по КККР на гр.Самоков в съответствие с част от границите на УПИ VII 2886, кв.157 по плана на гр.Самоков и документи за собственост.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7 дневен срок от получаването на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление в вх. № 01-357656-08.08.2019г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

 При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление вх. № 01-357656-08.08.2019г или неизразяване на становище, СГКК - Софийска област ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта.

 

 

Приложение:

 Скица – проект № 15-809797-04.09.2019 г.

 

Дата на поставяне на таблото: 06.11.2019 г.

 

Дата на сваляне от таблото: 14.11.2019 г.

 

 

                                                         Началник на СГКК – Софийска област:…………………                  

 инж. Светломира Славова

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри