Изходящ № 24-7809-25.03.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
02.04.2020
До: 
До: НЕДЕЛЯ АТАНАСОВА ДИМИТРОВА, гр. ЯМБОЛ
Документи: 
Публикация на: 
Ямбол

                    В изпълнение на чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс, по повод постъпило заявление с вх. 01-123070-09.03.2020 г. от ТРЕНДАФИЛ АТАНАСОВ ТРЕНДАФИЛОВ на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрални регистри, СГКК - гр. Ямбол, Ви уведомява, че започва производство за изменение на КККР за сграда с идентификатор 87374.532.65.2 в поземлен имот с идентификатор 87374.532.65, находящи се в гр. Ямбол, ул. "КОНСТАНТИН МАРАНГОЗОВ" № 4, за които сте вписани като собственици или носители на други вещни права върху един или повече от посочените имоти.

 Като страна в производството имате право на участие: да преглеждате документите по преписката, да правите писмени искания и възражения, да представите документи и доказателства за изясняване на фактите и обстоятелствата по случая.

В 7-дневен срок, считано от датата на получаване на уведомлението се предоставя възможност за запознаване с основанията за исканото изменение на КККР в СГКК - гр. Ямбол, пл. ”Освобождение” № 7 /бившата проектантска организация/, ет.2, стая 201 /приемна за граждани/ от 14.00 ч. до 16.00 ч., телефони за контакт: 046/661879, e-mail: jambol@cadastre.bg. При неизразяване на становище, процедурата по изменение на КККР продължава при спазване на законоустановения ред.

/Моля, заинтерисованите лица да носят копие от документите за собственост на засегнатите от промяната имоти. В случай, че изпращат свой представител, следва да го упълномощят. Пълномощниците да носят оригинал и копие на пълномощното./

 

 

 

 

 

Началник на СГКК - гр. ЯМБОЛ:…………………............

                                                             /инж. Р. Христова/

 

 

ПГ/

 

 

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електонната страница на AГKK: 25.03.2020 г.

Дата на сваляне от таблото: 02.04.2020 г.

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри