Изходящ № 24-31826-20.11.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
11.12.2019
„ДОЛАНДИЯ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД ул. Николай Хайтов №2, вх. 3, етаж 6 гр. София
Документи: 
Публикация на:: 
Софийска област

На основание чл. 26, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам, че по повод подадено заявление вх. № 01-483514-25.10.2019 г. от „РЕ ЕЛЕКТРИК“ ЕООД, чрез пълномощник - Владимир Запров Владимиров, до Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижими имоти на с. Столник, общ. Елин Пелин за имот с идентификатори 69448.101.21 за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

Изменението се състои в се състои в заличаването на сграда с идентификатор 69448.101.21.1, находяща се в ПИ с идентификатори 69448.101.20, 69448.101.25 и 69448.101.21 в с. Столник, общ. Елин Пелин.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7 дневен срок от получаването на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление вх. № 01-483514-25.10.2019 г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права

 При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление вх. № 01-483514-25.10.2019 г. или неизразяване на становище, СГКК Софийска област ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта. 

 

 

 

 

 

За Началник на СГКК – СОФИЙСКА ОБЛАСТ:                            

                                                                                                                      / инж. Росен Борисов /

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри