Изходящ № 24-2999-25.03.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
02.04.2020
До: 
До: ЙОРДАН ИЛИЕВ САНДАНСКИ
Документи: 
Публикация на: 
Пловдив

На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявления с вх. №01-12002-13.01.2020 г. от Софка Цветкова Гърчева, започва производство за изменение на КККР на с. Мостово, общ. Асеновград, представляващо разделяне на поземлени имоти с идентификатори 49151.42.88 и 49151.42.90 съгласно решение №299 от 26.06.2012 г. на Асеновградски районен съд за съдебна делба, в което административно производство се явявате заинтересовано лице.

В 7 дневен срок от получаване на настоящето писмо Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към горепосоченото заявление и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права. При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявлението, СГКК - Пловдив ще продължи процедурата по изменение на КККР, за което ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР, за която отново ще бъдете уведомени.

 

 

 

ИНЖ. НИКОЛА БАДЕВ

Началник на СГКК - Пловдив

 

 

 

 

Уведомлението е поставено на таблото в приемната на СГКК – Пловдив на  25.03.2020 г.

Дата на сваляне от таблото 02.04.2020 г.

 

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри