Изходящ № 24-18047-30.07.2020

Версия за печатВерсия за печат
Документи: 
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
07.08.2020
До: 
ЛИЛИЯ ВАЛЕНТИНОВА СИМЕОНОВА ГР. СОФИЯ, П.К. 1756
Публикация на: 
Ловеч

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод Възражение вх. № 02-401-05.05.2020 г. и на основание чл. 54, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър е започнато изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за поземлени имоти с идентификатори 72343.500.1586 и 72343.500.3239 с адрес: гр. (с.) Тетевен, община Тетевен, област Ловеч, одобрена със заповед № РД-18-16 / 06.03.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК. Издадена е Заповед № 18-5847-29.06.2020 г. на Началник на СГКК град Ловеч на основание чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър.

           С  изменението се променя имотна граница между поземлени имоти с идентификатори 72343.500.1586 и 72343.500.3239 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Тетевен.

          В кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ)  въз основа на нотариален  акт № 141, том I, дело 253 от 02.11.1987 г. на Районен съд град Луковит е записан Александър Георгиев Попов.

На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс уведомлението да се постави на таблото на СГКК град Ловеч и да се публикува на електронната страница на Агенция по геодезия картография и кадастър.

 

 

 

Началник на СГКК гр. ЛОВЕЧ:…………………

/ инж. Михаил Киров /

 

 

Дата на поставяне на таблото: 30.07.2020 г.

Дата на сваляне от  таблото: 14.08.2020  г.

Длъжностно лице: инж. Васил Кръстев

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри