Изходящ № 24-11296-21.05.2020г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
29.05.2020
До: 
ВАЛЕНТИНА СТЕФАНОВА БОДУРОВА
Документи: 
Публикация на: 
Шумен

В изпълнение на чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-87507 / 18.02.2020г. подадено от ЖАНЕТА СЕВЕВА КРЪСТЕВА, на основание чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, СГКК-гр. Шумен започва производство по изменение на КККР на гр.Шумен, състоящо се в ПОПРАВКА  на границите на поземлени имоти с идентификатори 83510.663.64, 83510.663.409 и 83510.663.410, за които обекти в КРНИ и в представените в заявлението документи сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

На основание чл.34, ал.3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на настоящото уведомление, можете да се запознаете с проекта за изменение и да изразите мотивирано писмено становище.

Проекта е изложен в СГКК-Шумен на адрес: гр. Шумен, ул. „Съединение” № 107, ет. 5.

 

На основание чл. 35 от АПК, след изясняване на фактите и обстоятелствата, и преценяване на тяхната основателност, административния орган ще се произнесе с издаването на индивидуален административен акт.

 

При явяването си носете документи за собственост!

 

 

 

 

Н-к СГКК – Шумен :…........…………

/инж. Св. Василев/

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри