Изходящ № 24-11291-21.05.2020

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
30.05.2020
До: 
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
Документи: 
Публикация на: 
София - град

На основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-546360-29.11.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-2540-09.03.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. София за поземлен имот с идентификатор 68134.1933.991, поземлен имот с идентификатор 68134.1933.2086, поземлен имот с идентификатор 68134.1933.991, поземлен имот с идентификатор 68134.1933.2393, състоящо се в нанасяне на имот с проектен идентификатор 68134.1933.2393, по приложената скица – проект в съответствие с имот пл. № 997, по плана на „м. Манастирски ливади Запад“ по проект от правоспособно лице в цифров и графичен вид, документ за собственост.

В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.

В 7-дневен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - София и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-2540-09.03.2020 г. и скица – проект № 15-1135467-12.12.2019 г.

 

Приложение: копие на заповед № 18-2540-09.03.2020 г.; копие на скица – проект № 15-1135467-12.12.2019 г.

                                                      НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                           / инж. Момчил Терзийски /

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 22.05.2020 г.   

Изготвил:              инж. Т.Петкова                                                             

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри