Изходящ № 24-11229-20.05.2020

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
29.05.2020
До: 
ВИЛИ РОСЕН ЦАНКОВ ГР. СОФИЯ, П.К. 1220
Документи: 
Публикация на: 
Ловеч

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод Възражение вх. № 02-1429-25.1.2019 г. и на основание чл. 54, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена Заповед № 18-2446-05.03.2020 г. на Началник на СГКК град Ловеч за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за поземлен имот с идентификатор 43058.700.413 с адрес: гр. (с.) Торос, община Луковит, област Ловеч, одобрена със заповед № РД-18-1909 / 28.11.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

           С  изменението се образуват два нови поземлени имоти от имот с идентификатор 43058.700.413 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Торос.

          В кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ)  съответно въз основа на нотариален  акт № 51, том I, дело 144 от 22.03.1991 г. на Районен съд град Луковит и Протокол от 27.02.1947 г. на Луковитски околийски съд са записани съответно Петко Василев Петков и Васил Петков Витанов.

На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс уведомлението да се постави на таблото на СГКК град Ловеч и да се публикува на електронната страница на Агенция по геодезия картография и кадастър.

 

 

Началник на СГКК гр. ЛОВЕЧ:…………………

/ инж. Михаил Киров /

 

Дата на поставяне на таблото: 21.05.2020 г.

Дата на сваляне от  таблото: 28.05.2020  г.

Длъжностно лице: инж. Васил Кръстев 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри