Изходящ № 24-11228-20.05.2020

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
29.05.2020
До: 
ВЕНЦИСЛАВ ХРИСТОВ АБАДЖИЕВ ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА ГРИГОРОВА ГР. РУСЕ, П.К. 7001 ГР. СОФИЯ, П.К. 1164 ЦАНКО ХРИСТОВ АБАДЖИЕВ ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА ГРИГОРОВА ГР. РУСЕ, П.К. 7000 ГР. РУСЕ, П.К. 7000
Документи: 
Публикация на: 
Ловеч

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод Възражение вх. № 02-186-19.02.2020 г. и на основание чл. 54, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър е започнато изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за поземлени имоти с идентификатори 36511.700.538, 36511.700.539 и 36511.700.537 с адрес: гр. (с.) Карлуково, община Луковит, област Ловеч, одобрена със заповед № РД-18-857 / 11.12.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

           С  изменението е променена имотна граница между поземлени имоти с идентификатори 36511.700.538, 36511.700.539 и 36511.700.537 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Карлуково.

          В кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ)  въз основа на нотариален  акт № 141, том I, дело 253 от 02.11.1987 г. на Районен съд град Луковит е записан Александър Георгиев Попов.

На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс уведомлението да се постави на таблото на СГКК град Ловеч и да се публикува на електронната страница на Агенция по геодезия картография и кадастър.

 

Приложение: скица-проект № 15-291728-27.03.2020 г. на СГКК град Ловеч

 

 

 

 

Началник на СГКК гр. ЛОВЕЧ:…………………

/ инж. Михаил Киров /

Дата на поставяне на таблото: 21.05.2020 г.

Дата на сваляне от  таблото: 28.05.2020  г.

Длъжностно лице: инж. Васил Кръстев

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри