Изходящ № 24-11208-20.05.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
29.05.2020
До: 
МАРТИН КОСТАДИНОВ БАТКОВ
Документи: 
Публикация на: 
София - град

На основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-431904-26.09.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-2534-09.03.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Банкя за поземлени имоти с идентификатори 02659.2193.315, 02659.2193.339, 02659.2193.2867, състоящо се в нанасяне на източната и южната граници на поземлен имот с идентификатор 002659.2193.2867 в съответствие с източната източната и южната граници на УПИ VIII–2383, кв. 158 по регулационен план на м. Банкя-разширение, одобрен със заповед № РД-50-09-94/29.03.1985 г., съгласно представени документи за собствености, по проект на правоспособно лице по ЗКИР.

В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.

В 7-дневен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - София и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-2534-09.03.2020 г. на началника на СГКК – София и скица-проект към нея.

Приложения: Копие на заповед № 18-2534-09.03.2020 г., копие на скица-проект.

 

 

                                                     НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СОФИЯ:……………………

                                                                                                ИНЖ. МОМЧИЛ ТЕРЗИЙСКИ

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 21.05.2020 г.                                                                                           

Изготвил: инж. Д. Петкова

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри