Изходящ № 24-11166-20.05.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
30.05.2020
До: 
ВЕЛИСЛАВ СТОЯНОВ НЕКОВ ЛЮДМИЛА СТОЯНОВА СТОЯНОВА МИГЛЕНА СТОЯНОВА НЕКОВА МАРИН ЛЮБОМИРОВ МИНЕВ
Документи: 
Публикация на: 
София - град

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-563838-10.12.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-2108-25.02.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Мрамор за поземлени имоти с идентификатори 49206.2633.515, 49206.2633.516, и 49206.2633.517, състоящо се в промяна на гореописаните имоти в съответствие със северната и южна граници на УПИ XIV-516, кв. 22, по плана на с. Мрамор, одобрен със заповед № РД-16-88/28.11.1990 г., съгласно представени документи за собственост и проект на правоспособно лице по ЗКИР.

В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.

В 7-дневен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - София и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-2108-25.02.2020 г. на началника на СГКК – София и скица-проект към нея.

 

Приложение: Копие на заповед № 18-2108-25.02.2020 г., копие на скица-проект.

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 22.05.2020 г.    

 

 

                                           НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                            / инж. Момчил Терзийски /

Изгогвил:                      инж. Й. Вълчев

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри