Изходящ № 24-11106-19.05.2020

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
29.05.2020
До: 
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ СЕРАФИМОВ
Документи: 
Публикация на: 
София - град

На основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-137875-28.03.2019 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-8095-05.08.2019 г. засягащо имот с идентификатор 37914.6843.949, 37914.6843.1166, 37914.6843.2167, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.

В 7-дневен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - София и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-8095-05.08.2019 г. и скица – проект № 15-323948-11.04.2019 г.

 

 

Приложение: копие на заповед № 18-8095-05.08.2019 г.; копие на скица – проект №  15-323948-11.04.2019 г.

                                           НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                            / инж. Момчил Терзийски /

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 21.05.2020 г.    

Изготвил:              инж. Т.Петкова                                                             

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри