Изходящ № 24-11052-19.05.2020

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
29.05.2020
До: 
ДОНКА ПЕТРОВА РАДУЛОВА
Документи: 
Публикация на: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-227737-20.06.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-858-22.01.2019 г., засягащо имот с идентификатор 65601.5479.667.

В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.

            В 7-дневен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - София и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-858-22.01.2019 г. на началника на СГКК – София и скица-проект към нея.

 

Приложение: Копие на Заповед № 18-858-22.01.2019 г., копие на скица-проект 

 

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК:21.05.2020 г.

 

                                           НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                            / инж. Момчил Терзийски /

 

 

Изготвил:

инж. в.Димитрова

 
Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри