Изходящ № 24-10864-15.05.2020г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
29.05.2020
До: 
МЕТОДИ ЛАЗАРОВ КЛАТУРОВ До: ЦОНКА ИВАНОВА КЛАТУРОВА До: ЖЕЧКО ХРИСТОВ СТОЙКОВ До: СТОЯНКА СТОЯНОВА СТОЙКОВА До: ДИАНА БОЖИЛОВА ОНЧЕВА До: НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ОНЧЕВ
Документи: 
Публикация на: 
Благоевград

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-189146-13.05.2020г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр.Сливен е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за СОС с идентификатор 67338.563.112.1.13, 14, 15 и 16.

Изменението се изразява в корекция на схеми на СОС съгласно чл. 55, т. 2 от Наредба № РД-02-20-5 /15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и се извършва въз основа на констатирана непълнота и грешка в КККР, геодезически проект и заявление от ВЕНКО И ДЕНКА ИВАНЧЕВИ.

Със заявената промяна в КККР може да се запознаете и в случай на несъгласие да направите писмени искания и възражения в 7-дневен срок в Службата по геодезия, картография и кадастър - Сливен на адрес ул.”Димитър Пехливанов” № 2. 

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление   рег. № 01-189146-13.05.2020г., СГКК - Сливен ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за СОС с идентификатор 67338.563.112.1.13, 14, 15 и 16 с адрес: гр.Сливен,  кв.„Даме груев”, бл.8, ет.5, ап.13, 14, 15 и 16,  като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 

                                                        НАЧАЛНИК НА СГКК СЛИВЕН:.............................        

                                                                                                            /ИНЖ. ИВАН ПЕТРОВ/

                                                                                                        Зап.№18-4142-13.05.2020г.

*На основание чл.18а, ал. 10 от АПК уведомлението да се постави на табло в СГКК -Сливен и да се публикува на електронната страница на Агенция по геодезия,

картография и кадастър.

*Дата на поставянe на табло:21.05.2020г

*Дата на сваляне от табло:28.05.2020г

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри