Изходящ № 24-10576-13.05.2020г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
29.05.2020
До: 
ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА До: ДИНКА РАДАНОВА НЕДЕЛЧЕВА До: СЛАВКА МИНЧЕВА КОЛЧЕВА До: ТОНКА МИНЧЕВА ЧОЛАКОВА До: ИВАН СТОЯНОВ ЧОЛАКОВ До: ГЕОРГИ СТОЯНОВ ЧОЛАКОВ До: ГОСПОДИНКА СТОЯНОВА ХРИСТОЗОВА До: СТОЯН СТАНЧЕВ ИВАНОВ До: ВЕЛИЧКА ПАНОВА ВЪЛЕВА До: ЖИВКА БЕЛЧЕВА СЛАВОВА До: ДИМИТРИНКА БЕЛЧЕВА СТОЙКОВА До: "ПЕНЕЛОПА ГРУП" ЕООД До: ИВАН ДИНЕВ МИТЕВ До: ПЕТЪР ТОНЧЕВ АТАНАСОВ До: ДИАНА ЙОРДАНОВА МИРЧЕВА До: ДЕНИЦА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА До: МИРОСЛАВА СТОЯНОВА ХРИСТОВА До: ЙОВКА ГЕОРГИЕВА КОЛЧЕВА До: МАРИЯ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА До: ДИМИТЪР ИВАНОВ КОЛЧЕВ До: ПЕТЪР ЧЕРНЕВ ПЕТРОВ До: ЙОВКА ГЕОРГИЕВА ЧИЛИКОВА До: СТАНИМИР МАРИНОВ ЧИЛИКОВ До: ВЕНЕЛИН МАРИНОВ ЧИЛИКОВ До: ГЕОРГИ МИЛЕВ ГЕОРГИЕВ До: ХРИСТО НИКОЛОВ ХРИСТОВ До: НИКОЛАЙ ХРИСТОВ НИКОЛОВ До: МИЛЕН ХРИСТОВ НИКОЛОВ До: АНДРЕЙ КРЪСТЕВ АНДРЕЕВ
Документи: 
Публикация на: 
Благоевград

В изпълнение на чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), Ви уведомяваме, че със заявление вх.№01-175956/30.04.2020г., внесено на основание чл.51, ал.1, т.1 и ал.3 от ЗКИР е извършено изменение на КККР на с. Стоил войвода, община Нова Загора засягащо имоти с идентификатори 69314.91.75, 69314.91.74, 69314.91.66, 69314.91.61, 69314.91.60, 69314.91.59, 69314.91.8, 69314.91.2, 69314.31.90, 69314.31.89, 69314.31.88, 69314.31.87, 69314.31.57, 69314.25.125, 69314.25.84, 69314.25.8, 69314.25.7, 69314.25.6, 69314.25.5, 69314.25.4, 69314.25.3, 69314.25.2, 69314.17.16, 69314.17.15, 69314.17.14, 69314.17.13, 69314.17.8.

            За промяната са предоставени документи и материали, определени в чл.75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР).

 

Изменението се състои в следното:

            Нанасяне на ПУП-ПП одобрен със Заповед №РД-02-15-7 от 21.02.2018г. на заместник-министърa на регионалното развитие и благоустройството, Удостоверение РД46-352 от 26.07.2018г. на министърa на земеделието, храните и горите и Решение №445 от 26.07.2019г. на Министерски съвет, съгласно проект за изменение, внесен от правоспособно лице в Служба по геодезия, картография и кадастър.

            Данните в одобрената КККР са актуализирани на 13.05.2020г.

 

 

ИЗГОТВИЛ: .....................                                                     ПОДПИС:...........................................

               инж. Иван Петров                                началник СГКК-Сливен - инж. Теодора Балулова

 

 

 

*На основание чл.18а, ал. 10 от АПК уведомлението да се постави на табло в СГКК -Сливен и да се публикува на електронната страница на Агенция по геодезия,

картография и кадастър.

*Дата на поставянe на табло:21.05.2020г

*Дата на сваляне от табло:28.05.2020г

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри