Изходящ № 20-61792-11.09.2019г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
19.09.2019
До: собствениците на самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 83510.674.356.1 - административен адрес гр. Шумен, ул. Ивайло № 29
Документи: 
Публикация на:: 
Шумен

В изпълнение на чл. 26, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-406560/10.09.2019 г. от  ДИМИТРИЧКА РУСЕВА МАНОВА подадено на основание  чл. 56, ал. 1, от Наредба № РД-25-5 / 16.12.2017 г.  за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  СГКК-гр. Шумен, започва производство по нанасяне на самостоятелен обект с идентификатор 83510.674.356.1.18  (Ателие за творческа дейност)

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7(седем) дневен срок от залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК- Шумен и обявяването му на електронната страница на АГКК, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към горепосоченото заявление и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права. Документите може да изпратите на адрес: СГКК – Шумен, ул. Съединение № 107, ет. 5   (сградата на бившата проектанска) или да представите в сградата на СГКК – Шумен на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявлението, СГКК – Шумен ще продължи процедурата по изменението на  Кадастралната карта и регистър на недвижимите имоти и ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР.

 

Настоящето уведомление се обявява на основание чл. 61, ал. 3 от АПК.

 

НАЧАЛНИК НА СГКК – гр. ШУМЕН: ….…………………

/ инж. М. Миланов Заповед №ЧР-31-29/12.07.2019 г. /

 

 

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри