Изходящ № 20-61542-10.09.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
19.09.2019
ДО ЦВЕТОМИРА ЛЮБЕНОВА СТЕФАНОВА-СТОЙНОВА гр.Ловеч, бул.”България” №51, вх.Б, ет.2, ап.6
Документи: 
Публикация на:: 
Ловеч

УВАЖАЕМА Г-ЖО СТЕФАНОВА-СТОЙНОВА,

 

          Във връзка със заявление входящ № 09-67460/05.08.2019г. на Службата по геодезия, картография и кадастър /СГКК/ – гр. ЛОВЕЧ, за нанасяне в кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Троян, одобрени със Заповед № РД-18-11/20.04.2007г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ - гр. София, новообразуваните имоти по &4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ на местност „Станковското”, землището на гр.Троян, на основание на което ще бъде стартирана процедура по изменение на имоти с идентификатори №№ 73198.149.3, 73198.149.17, 73198.149.25 и 73198.149.26, във връзка със Зап. № РД-07-69/13.06.2014г. на Областен управител на област Ловеч с която заповед са одобрени новообразуваните имоти по &4 и на основание чл. 26, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс /АПК/, Ви уведомяваме повторно, че като собственик или носител на друго вещно право за този имот, Службата по геодезия, картография и кадастър /СГКК/ – ЛОВЕЧ, Ви дава възможността в 7- дневен срок от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на службата и обявяването му на електронната страница на АГКК да посетите офиса ни находящ се в гр. Троян, ул. „Г. С. Раковски” № 55, ет. 2 и обстойно да се запознаете с изменението на кадастралната карта и кадастралните регистри, възникнали с нанасяне на новообразуваните имоти по &4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ на местност „Станковското ”.

              Настоящия проект за изменение на КККР е свързан с изменение на имот с идентификатор  73198.149.26, за който Вие се явявате като заинтересовано лице по смисъла на ЗКИР, в качеството Ви на наследник на Йордан Бочев Танков, фигуриращ като собственик в кадастралния регистър.

 

              Необходимо е да носите копие на документа удостоверяващ собствеността, който следва да бъде приложен към разглежданата преписка и да изразите вашето становище за стартиране на гореописаната административна процедура. При изразяване на несъгласие от Ваша страна се сезира комисията по &4к, ал.12 от ПЗР на ЗСПЗЗ, назначена със заповед от кмета на общината.

 

                                                                            С уважение:

                                                       Началник на СГКК – гр. ЛОВЕЧ:…………………

                                                     / инж. В. Кръстев, Заповед РД-20-100/28.08.2019 г./                                                                                                                                                    

 

Дата на поставяне на таблото: 11.09.2019 г.

 

Дата на сваляне от таблото: 19.09.2019 г.

 

Длъжностно лице инж. Младен Маринов – гл. експерт „СПК”

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри