Изходящ № 20-22140-24.03.2020

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
02.04.2020
До: 
Г-Н СТАНИМИР ГЕОРГИЕВ ГИГОВ
Документи: 
Публикация на: 
Ловеч

УВАЖАЕМИ Г-Н ГИГОВ,

Във връзка със заявление входящ № 09-47640/ 17.08.2018 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – ЛОВЕЧ и на основание чл. 26, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс и обнародвания в бр. 57 от 22.07.2016 г. на Държавен вестник, Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗИД на ЗКИР/, влязъл в сила на 26.07.2016 г., Ви уведомяваме, че стартираме производство по нанасяне на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, на местност „Габърска”, земл. на с.Балабанско, одобрени със Заповед № РД-07-194 / 24.10.2013 г. на Областен управител на Област Ловеч. Нанасяне на новообразуваните имоти по §4, засяга поземлени имоти с идентификатори №№ 02302.58.21, 02302.58..22, 02302.58.32, 02302.58.23 и 02302.58.40, и като собственик или носител на друго вещно право за поземлен имот 02302.58.21, Службата по геодезия, картография и кадастър – ЛОВЕЧ Ви дава възможността в 7- дневен срок от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на службата и обявяването му на електронната страница на АГКК да се запознаете с преписка № 09-47640/ 17.08.2018 г. в офиса на службата на адрес: гр. Троян, ул.„Г. С. Раковски” № 55, ет. 2.

При неявяване в предвидения срок и непредставяне в този срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от вече влязлата в сила Заповед № РД-07-164 / 24.10.2013 г. на Областен управител на Област Ловеч, СГКК- Ловеч ще счита, че сте съгласни с исканото изменение на КККР на с.Балабанско, м.„Габърска”, общ. Троян и ще процедира изменение на  кадастралната карта за тази територия, съгласно одобрените планове на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК Ловеч и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

НАЧАЛНИК НА СГКК - ЛОВЕЧ: ………………………….

                                                                                                                   / инж. М.Киров /

Дата на поставяне на таблото: 25.03.2020 г. 

Дата на сваляне от таблото: 02.04.2020 г.

Длъжностно лице: инж.Николай Бляхов – ст.експерт „СПК”

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри