Изходящ № 20-21808-23.03.2020г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
31.03.2020
До: 
До собствениците на ПИ с идентификатор10923.501.274 – парцел /УПИ/ X-30 от кв. 52 по плана на с. Вехтово
Документи: 
Публикация на: 
Шумен

В изпълнение на чл. 26, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпили Заявления вх. № 01-138854/19.03.2020г. от МАРИЙКА МИНЧЕВА ИВАНОВА,  ЖЕНЯ ГЕОРГИЕВА АЛЕКСАНДРОВА и  АНДРЕАНА ГЕОРГИЕВА АЛЕКСАНДРОВА чрез ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ, подадено на основание чл. 56, ал. 5, от Наредба № РД-25-5 / 16.12.2017 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  СГКК-гр. Шумен, започва производство по поправка границите на поземлени имоти с идентификатори:

10923.501.268 – парцели /УПИ/ VII-39  VIII-32 от кв. 52 по плана на с. Вехтово

10923.501.269 – парцел /УПИ/ XI-31  от кв. 52 по плана на с. Вехтово

10923.501.274 – парцел /УПИ/ X-30  от кв. 52 по плана на с. Вехтово

10923.501.275 - общинска улица

 

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7(седем) дневен срок от залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК- Шумен и обявяването му на електронната страница на АГКК, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към горепосоченото заявление и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права. Документите може да изпратите на адрес: СГКК – Шумен, ул. Съединение № 107, ет. 5   (сградата на бившата проектанска) или да представите в сградата на СГКК – Шумен на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявлението, СГКК – Шумен ще продължи процедурата по изменението на  Кадастралната карта и регистър на недвижимите имоти и ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР.

 

Настоящето уведомление се обявява на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК.

 

 

 

Началник на СГКК – гр. ШУМЕН:…………………

/инж. С. Василев  /

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри