Изходящ № 20-21583-20.03.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
31.03.2020
До: 
ДО: ЗЮЛКАЙДЕ ЧЕТИН ДО: АСИЙЕ ШЕНТЮРК ДО: АСЯ МИНЧЕВА АЯНОВА Адрес: Област Кърджали, община Джебел, гр. Джебел, ул. „Еделвайс“ № 25 ДО: НЕВЕН МИНЧЕВ ХРИСТОВ Адрес: Област Кърджали, община Джебел, гр. Джебел, ул. „Захари Стоянов“ № 16 ДО: СИЛВИЯ МИНЧЕВА МИЛАНОВА Адрес: Област Кърджали, община Кирково, с. Старово, ул. „Извън регулацията“ № 22 ДО: ХАЛИЛ ШЕНТЮРК Адрес: Област Кърджали, община Джебел, с. Душинково, ул. „Трета“ № 7 ДО: СУНАЙ ШЕНТЮРК Адрес: Област Пловдив, община Асеновград, гр. Асеновград, ж.к. Баделема № 17, вх. А, ет. 4, ап. 8
Документи: 
Публикация на: 
Кърджали

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Службата по геодезия, картография и кадастър /СГКК/ – гр. КЪРДЖАЛИ на основание чл. 56, ал. 9 от Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/, Ви уведомява с настоящото писмо, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-115531/04.03.2020 г. от Община Джебел с приложено Удостоверение изх. № И-133/28.02.2020 г. на Общинска администрация – гр. Джебел, сграда с идентификатор 20746.501.191.2, попадаща в поземлен имот с идентификатор 20746.501.191 по КККР на гр. Джебел за който в кадастралният регистър на недвижимите имоти сте записани като съсобственици, ще бъде заличена от КККР на гр. Джебел.

 

 

 

  Началник СГКК Кърджали:..............................

/инж.С.Зафирова/

 

 

 

 

Дата на поставяне на таблото:23.03.2020 г.

Дата на поставяне на Интернет страницата  на АГКК.:......................................г.

Дата на сваляне от таблото: 30.03.2020 г.

Дата на сваляне от Интернет страницата  на АГКК.:......................................г.

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри