Изходящ № 20-10303-10.02.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
26.03.2020
До: 
КРАСЕН НИКОЛОВ КРУМОВ Дo: ЙОРДАН НИКОЛОВ КРУМОВ
Публикация на: 
Шумен

В изпълнение на чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-43991-28.01.2020 г. подадено от ЯНКА КРЪСТЕВА СТАНОЕВА на основание чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, СГКК - гр. Шумен, започва производство по чл.54, ал.1 и 3 от ЗКИР за изменение на КККР, състоящо се в:

- поправка в кадастралната карта на гр. Шумен, което се състой в нанасянето на схеми на самостоятелни обекти с идентификатори 83510.671.290.1.1-Жилище, апартамент/първи етаж/ и 83510.671.290.1.2-Жилище, апартамент/втори етаж/ в сграда с идентификатор 83510.671.290.1, на основание документи за собственост и съгласно проект за изменение на КККР, изготвен от правоспособно лице по ЗКИР от инж. Велко Петков.

В срок от 7 дни от датата на получаване, заинтересованите страни могат да се запознаят с поправката на КККР и да правят писмени възражения. Проекта е изложен в СГКК-Шумен на адрес: гр. Шумен, ул. „Съединение” № 107, ет. 5.

 

 

                                                                 Началник на СГКК – ГР. ШУМЕН:………..…..……………

/инж. Св. Василев/

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри