Изходящ № 01-66357-26.03.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
03.04.2020
До: 
ДО: ПЕТЪР КОСТАДИНОВ НЕСТОРОВ Адрес: ул. „Албена“ № 31, гр. Пловдив
Документи: 
Публикация на: 
Пловдив

На основание чл.26, ал.1 от Административно процесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх.№01-66357-07.02.2020 г. в СГКК-Пловдив от Община Пловдив, подадено на основание чл. 58, ал. 1 от Наредба №РД-02-20-5-15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), започва производство за изменение на кадастралния регистър към кадастралната карта на гр. Пловдив засягащо ПИ с ИД 56784.512.97, за който в кадастралния регистър е записан, като собственик Петър Костадинов Несторов, без документ за собственост.  

Искането на Община Пловдив е да се запише, като собственик в ПИ с ИД 56784.512.97 по КККР на гр. Пловдив, а Петър Костадинов Несторов да се заличи.  

В 7-дневен срок от получаване на настоящето писмо се поканвате да се явите в СГКК-Пловдив. Предоставя Ви се възможността да се запознаете с предлаганото изменение на кадастралния регистър и да изразите становище по започналото административно производство. При не изразяване на становище и не представяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените към заявлението, процедурата по изменение на кадастралния регистър за ПИ с ИД 56784.512.97 по КККР на гр. Пловдив продължава при спазване на законоустановения ред.

В последствие ще бъдете отново уведомени за приключване на процедурата.

 

 

 

 

 

ИНЖ. НИКОЛА БАДЕВ

Началник на СГКК - Пловдив

 

Дата на поставяне на таблото в СГКК-Пловдив: 26.03.2020 г.

 

Дата на сваляне от таблото в СГКК-Пловдив: 02.04.2020 г.

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри