Изходящ № 01-475356-03.12.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
11.12.2019
„СТИВИНЕКС 97 СТОЙЧО ХРИСТОЗОВ“ Адрес: ж.к. “Тракия“, бл. 14, вх. А, ет. 2, ап. 19, гр. Пловдив
Документи: 
Публикация на:: 
Пловдив

На основание чл.26, ал.1 от Административно процесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх.№01-475356-21.10.2019 г. в СГКК-Пловдив от Елена Петкова Йорданова (наследник на Иван Петров Йорданов), подадено на основание чл. 58, ал. 1 от Наредба №РД-02-20-5-15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), започва производство за изменение на кадастралния регистър към кадастралната карта на гр. Пловдив засягащо СО с ИД 56784.523.336.1.9-„жилище, апартамент“, за който в кадастралния регистър е записан, като собственик – „СТИВИНЕКС 97 СТОЙЧО ХРИСТОЗОВ“ с документ за собственост – Нотариален акт №137, том 46, рег.16154, дело 10817 от 29.09.2003 г. на Служба по вписванията-Пловдив.  

Искането на Елена Петкова Йорданова е да се запише, като собственик Иван Петров Йорданов в СО с ИД 56784.523.336.1.9-„жилище, апартамент“ с документ за собственост - Нотариален акт №144, том 1, дело 206, вх.рег.343 от 15.01.2004 г. на Служба по вписванията-Пловдив. 

В 7-дневен срок от получаване на настоящето писмо се поканвате да се явите в СГКК-Пловдив. Предоставя Ви се възможността да се запознаете с предлаганото изменение на кадастралния регистър и да изразите становище по започналото административно производство. При не изразяване на становище и не представяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените към заявлението, процедурата по изменение на кадастралния регистър за СО с ИД 56784.523.336.1.9-„жилище, апартамент“ по КККР на гр. Пловдив продължава при спазване на законоустановения ред.

В последствие ще бъдете отново уведомени за приключване на процедурата.

 

 

ИНЖ. НИКОЛА БАДЕВ

Началник на СГКК - Пловдив

 

Дата на поставяне на таблото в СГКК-Пловдив: 03.12.2019 г.

 

Дата на сваляне от таблото в СГКК-Пловдив: 10.12.2019 г.

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри