Изходящ № 01-343996/11.09.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
19.09.2019
ДО ИВАНКА ПЕТКОВА НИКОЛОВА ГР.СОФИЯ Ж.К. ЗАПАДЕН ПАРК $ 125 ВХ.А ЕТ.3 АП.11
Документи: 
Публикация на:: 
Пловдив

На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс,  Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-343996/31.78.2019 г.  от Цвети Симеонова Велева в СГКК – Пловдив, подадено на основание чл.58, ал.1, от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, започва производство за изменение на КККР на гр.Сопот общ.Сопот за делба на  ПИ с  ИД  68080.56.191, за които в кадастралния регистър сте записани като собственици и носители на вещни права. В 7 дневен срок от получаване на настоящето писмо се поканвате да се явите и Ви се предоставя възможността да се запознаете с предлаганото изменението на КККР. В последствие ще бъде издадена заповед, за която  отново ще бъдете уведомени.

 

 

 

Началник на СГКК –гр. Пловдив : ................................

/инж.Никола Бадев/

 

Дата на поставяне на таблото: 11.09.2019 г.

Дата на сваляне от таблото:     18.09.2019 г.

 

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри