Изходящ № 01-125231/24.03.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
01.04.2020
До: 
ДОНКА ТОДОРОВА ЛАЗАРОВА
Документи: 
Публикация на: 
Пловдив

На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпили заявление с вх. № 01-125231/10.03.2020 г. от Христо Тодоров Нихтянов  в СГКК – Пловдив, подадено на основание чл.58, ал.1, от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, започва производство за изменение на КККР на с.Цалапица общ.Родопи за ПИ  с  ИД 78029.196.922, за които в кадастралния регистър сте записани, като собственици/правоприемници/ и носители на вещни права. В 7 дневен срок от получаване на настоящето писмо се поканвате да се явите и Ви се предоставя възможността да се запознаете с предлаганото изменението на КККР. В последствие ще бъде издадена заповед, за която  отново ще бъдете уведомени.

 

 

 

Началник на СГКК –гр. Пловдив : ................................

/инж.Никола Бадев

 

Дата на поставяне на таблото: 24.03.2020 г.

Дата на сваляне от таблото:     31.03.2020 г.

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри