Изх. No 24-24795-09.09.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
19.09.2019
ПЛАМЕН ЛАЗОВ МЛАДЕНОВ ПАВЛИНКА ЛАЗОВА МЛАДЕНОВА
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

         На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-296073-04.07.2019 г. от ФИП ИНВЕСТ ЕООД до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 32216.2292.216, 32216.2292.215, 32216.2292.487, 32216.2292.219 и 32216.2292.218, находящи се в с. Иваняне, район Банкя, Столична община.

Изменението се изразява в нанасяне на имот с проектен идентификатор 32216.2292.3033 в съответствие със северозападната и югоизточна граници на УПИ IХ-2502, кв. 12, по плана на кв. Изгрев, гр. Банкя, по скица - проект № 15-648843-18.07.2019 г. и се извършва въз основа на представени документи и проект на правоспособно лице по ЗКИР.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, след предварително записване на тел. 02/8188383; 02/8188345 и 02/8188338, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-296073-04.07.2019 г. в приемното време на СГКК София в дните: понеделник, сряда и петък от 09.30 ч. до 10.30 ч., и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg  или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

 

 

 

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-296073-04.07.2019 г. СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 32216.2292.216, 32216.2292.215, 32216.2292.487, 32216.2292.219 и 32216.2292.218, находящи се в с. Иваняне, район Банкя, Столична община, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 

Приложение: Скица – проект.                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

ЗА НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

  инж. МАРИЯ ПЕТРОВа

                                                                                          Заповед № РД-20-102/30.08.2019 г.

 

 

Дата на поставяне на таблото 11.09.2019 г.

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри