Изх. No 24-17809-28.07.2020г.

Версия за печатВерсия за печат
Документи: 
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
07.08.2020
До: 
ГЕРГАНА ГАНЧЕВА ЖИВКОВА
Публикация на: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК,  Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-193224-15.05.2020г. от Красимир Евлогиев Живков до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение на правоспособно лице по ЗКИР е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти  за корекция на очертанията и обединяване на самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 68134.1930.634.1.186 и 68134.1930.634.1.187, представляващи апартамент № 702 и апартамент №703, а по документ за собственост апартамент 702-703, находящи се на ет.7 в жилищна сграда - гр. София, ул. „Кота 1050“ № 9А , въз основа на проект на правоспособно лице по ЗКИР.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението следва на тел. 02/8188383 и 02/8188338 да посочите актуален телефонен номер и имейл адрес за връзка, за да Ви бъде предоставена възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-193224-15.05.2020 г.

В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения   срок на  нови  писмени  доказателства,  удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-193224-15.05.2020г., СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за корекция на очертанията и обединяване на самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 68134.1930.634.1.186 и 68134.1930.634.1.187, представляващи апартамент № 702 и апартамент №703, а по документ за собственост апартамент 702-703, находящи се в район Искър, Столична община, като в 30 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК. 

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 30.07.2020 г.                                               

 

 

 

 

                                                            

                                              НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

                                                                               ИНЖ. МОМЧИЛ ТЕРЗИЙСКИ

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри