Изх. No 24-11271-21.05.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
30.05.2020
До: 
ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
Документи: 
Публикация на: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-416889-19.09.2019 г. от РУМЕН ДИМИТРОВ ФЕРДОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 37280.2102.183 и 37280.2102.180, находящи се в с. Клисура, район Банкя, Столична община.

Изменението се изразява в коригиране на границите на поземлен имот идентификатор 37280.2102.183 и нанасяне на поземлени имоти с проектни идентификатори 37280.2102.384 и 37280.2102.385, по скица-проект № 15-1013979-07.11.2019г., в съответствие с границите на имот пл. № 272 и част от имот пл. № 274 и част от имот пл. № 273, кад. лист № А-3-12-Г, пл. район „Радова махала“, съгласно представени документи за собственост, по проект на правоспособно лице по ЗКИР.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, след предварително записване на тел. 02/8188383; 02/8188345 и 02/8188338, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-416889-19.09.2019 г. в дните: понеделник, сряда и петък от 09.30 ч. до 10.30 ч.

В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-416889-19.09.2019 г. СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 37280.2102.183 и 37280.2102.180, находящи се в с. Клисура, район Банкя, Столична община, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 

Приложение: Копие от Скица – проект № 15-1013979-07.11.2019 г.                                                           

 

 

 

 

                                                            

                                              НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

                                                                               ИНЖ. МОМЧИЛ ТЕРЗИЙСКИ

                                                                                                 

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 22.05.2020 г.                                    

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри