Изх. No 24-11225-20.05.2020г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
29.05.2020
До: 
ИВАН ПЕТРОВ ИВАНОВ
Документи: 
Публикация на: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-113803-04.03.2020 г. от КАРИЛ КОНСУЛТ ООД, до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 68134.1201.203.1, находяща се гр. София, район „Илинден“, Столична община.

 

Изменението се изразява в корекция на самостоятелни обекти с идентификатори 68134.1201.203.1.13 и 68134.1201.203.1.14, съгласно представени документи по проект, изготвен от правоспособно лице по ЗКИР.                                                                                                                                                

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, на тел. 02/8188383 и 02/8188338 следва да посочите актуален телефонен номер и имейл адрес за връзка, за да Ви бъде предоставена възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-113803-04.03.2020 г.

 

В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

 

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-113803-04.03.2020 г. СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 68134.1201.203.1, находяща се гр. София, район „Илинден“, Столична община, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 

                                                            

                                              НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

                                                                               ИНЖ. МОМЧИЛ ТЕРЗИЙСКИ

                                                                                                  

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 21.05.2020 г.    

 

Изготвил:         инж.Кр. Йовчев                                 

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри