Изх. No 24-11099-19.05.2020

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
29.05.2020
До: 
ЯВОР ЕМИЛ ИВАНОВ
Документи: 
Публикация на: 
София - град

На основание чл. 26 и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-583700-27.12.2019 г. от КАЛОЯН ЕМИЛ ИВАНОВ и заявление рег. № 01-582849-23.12.2019 от ДИМИТЪР НИКОЛОВ ИВАНОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за сграда с идентификатор 04234.6969.652.1 находяща се в район „Панчарево“, Столична община. На основание чл. 32 от АПК производствата по заявление рег. № 01-583700-27.12.2019 г. от КАЛОЯН ЕМИЛ ИВАНОВ и заявление рег. № 01-582849-23.12.2019 от ДИМИТЪР НИКОЛОВ ИВАНОВ са обединени.

Изменението се изразява в нанасяне на сграда с проектен идентификатор 04234.6969.652.3 и  04234.6969.652.4 заличаване на сграда 04234.6969.652.1, по проект на правоспособното лице по ЗКИР и документ за собственост.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - София и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, следва на тел. 02/8188383 и 02/8188338 да посочите актуален телефонен номер и имейл адрес за връзка, за да Ви бъде предоставена възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-583700-27.12.2019 г. и и заявление рег. № 01-582849-23.12.2019 г.

Документите може да изпратите на адрес: СГКК София: гр. София, кв.Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

 

 

 

 

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-583700-27.12.2019 г. СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за сграда с идентификатор 04234.6969.652.1 находящи се в район „Панчарево, Столична община, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК .

 

Приложение: Копие от Скица – проект № 15-16991-10.01.2020 г.                                                                                       

 

 

 

                                                            

                                               НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СОФИЯ:

                                                                                                    / инж.Момчил Терзийски /

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 21.05.2020 г.

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри