Изх. No 24-11075-19.05.2020 ДО

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
30.05.2020
До: 
ПЕТЪР ДОБРЕВ ДОБРЕВ МАРИН ТОДОРОВ МИЛЕВ ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ ПЕНЧЕВ
Документи: 
Публикация на: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-374665-20.08.2019 г. от ТРАЯНКА СТОЯНОВА МИЛЕВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 04234.6929.3457, 04234.6929.3420, 04234.6929.20 и 04234.6929.21, находящи се в с. Бистрица, район Панчарево, Столична община.

Изменението се изразява в промяна на границите на поземлен имот с идентификатор 04234.6929.3457, в съответствие с границите на урегулиран поземлен имот, съставляващ парцел XI – 31,32, кв.4 по действащия регулационен план на с. Бистрица, местност в.з. „Калфин дол – Симеоново I част“, район Панчарево, съгласно проект на правоспособно лице по ЗКИР и приложени документи за собственост.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на уведомлението на таблото в СГКК София и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и Кадастър на тел. 02/8188383 и 02/8188338 може да посочите актуален телефонен номер и имейл адрес за връзка, за да Ви бъде предоставена възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-374665-20.08.2019 г.

Документите може да изпратите на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg  или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-374665-20.08.2019 г. СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 04234.6929.3457, 04234.6929.3420, 04234.6929.20, находящи се в с. Бистрица, район Панчарево, Столична община, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК .

 

Приложение: Копие от Скица – проект.                                                                                   

 

                                      НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ: 

ИНЖ. МОМЧИЛ ТЕРЗИЙСКИ

 

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК:22.05.2020 г.

 

                                                                      

Изработил:
      инж. Валентина Димитрова

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри