Изх. №24-24843-09.09.2019г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
19.09.2019
ДО „ВАКУУММЕТ“ АД
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-313796-15.07.2019г. от КОНСТАНТИН СТАНИМИРОВ СТОЯНОВ, чрез СВЕТОЗАР НИКОЛАЕВ ТОШЕВ до Службата по геодезия, картография и кадастър СГКК София е заявено изменение на сграда в имот с идентификатор 00357.5350.16.1, район „Нови Искър“, Столична община, по отношение на която сте заинтересовано лице.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, след предварително записване на тел. 02/8188383; 02/8188345 и 02/8188338, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-313796-15.07.2019г. в дните: понеделник, сряда и петък от 09.30 ч. до 10.30ч.

В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

Предвид горното в седемдневен срок от получаване на уведомлението имате възможност да изразите становище по започналото административно производство и да се запознаете с приложените документи в приемното време на службата. При неизразяване на становище процедурата по изменение в КККР, продължава при спазване на законоустановения ред за изменение в КККР.

Дата на качване на таблото:11.09.2019г.

                    ЗА НАЧАЛНИК  СГКК СОФИЯ:

ИНЖ. МАРИЯ ПЕТРОВА
Със заповед № РД – 20 – 102 / 30.08.2019г.

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри