Изх. № 24-7893-26.03.2020

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
03.04.2020
До: 
НАСЛЕДНИЦИ НА МАРИЯ НИКОЛОВА ВДОВИЧИНА
Документи: 
Публикация на: 
Благоевград

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-133819-13.03.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Мусомища, общ. Гоце Делчев за поземлен имот с идентификатор 49432.118.2, находящ се в землището на с. Мусомища, общ. Гоце Делчев.

Изменението се състои в заличаване на МАРИЯ НИКОЛОВА ВДОВИЧИНА и вписване на ИВАН ГЕОРГИЕВ ХРИСИМОВ с документ  Нотариален акт № 92 том 3 рег. 581 дело 312 от 25.02.2020г., издаден от Служба по вписванията гр.Гоце Делчев.

Изменението засяга имот с идентификатор 49432.118.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

 

 

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на ел. страницата на АГКК: 26.03.2020г.

Дата на сваляне от таблото и ел.страницата на АГКК: 03.04.2020г.

 

 

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ 

Началник на Служба по геодезия

картография и кадастър-Благоевград

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри