Изх. № 24-7882-26.03.2020

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
03.04.2020
До: 
НАСЛЕДНИЦИ НА АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ КОКУДЕВ
Документи: 
Публикация на: 
Благоевград

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-135602-16.03.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Осиково, общ. Гърмен за поземлен имот с идентификатор 54184.34.6, находящ се в землището на с. Осиково общ. Гърмен.

Изменението се състои в заличаване на АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ КОКУДЕВ  и вписване на РОСЕН ВИОЛИНОВ ДЖАЛЕВ с документ  Нотариален акт № 5 том 4 рег. 725 дело 402 от 09.03.2020г., издаден от Служба по вписванията гр.Гоце Делчев.

Изменението засяга имот с идентификатор 54184.34.6, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

 

 

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на ел. страницата на АГКК: 26.03.2020г.

Дата на сваляне от таблото и ел.страницата на АГКК: 03.04.2020г.

 

 

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ 

Началник на Служба по геодезия

картография и кадастър-Благоевград

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри