Изх. № 24-7581-23.03.2020

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
31.03.2020
До: 
ВЕЛИКА ДИМИТРОВА АДЖЕВА ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ АДЖИЕВ МАЛИНКА ДИНЕВА ЕПИТРОПОВА КАЛИНКА ГЕОРГИЕВА ДОНЧЕВА РОСИЦА ДИНЕВА ЯНЧЕВА КИРИЛКА ГЕОРГИЕВА ГЕНОВА ГЮРГЯ ДИНЕВА КИРИЛОВА ЕЛКА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА ИВАНКА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА ЮЛИЯ МЕТОДИЕВА КОСТОВА МАКЕДОНКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА ТОМА МЕТОДИЕВ ТРАЙКОВ ИЛИЯ КИРИЛОВ ТРАЙКОВ АДРИАНА КИРИЛОВА ТРАЙКОВА ВЕЛИКА ЛАЗАРОВА АДЖЕВА ВАЛЕРИ ХРИСТОВ АДЖЕВ ЕМИЛИЯ ХРИСТОВА ТЪРНАРОВА КИРИЛ ХРИСТОВ АДЖЕВ ВИКТОРИЯ ИВАНОВА АДЖЕВА АНТОН ИВАНОВ АДЖЕВ ДИМИТЪР КИРИЛОВ АДЖЕВ САШКО КИРИЛОВ АДЖЕВ
Документи: 
Публикация на: 
Благоевград

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-139438-19.03.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Скрът, общ. Петрич за поземлен имот с идентификатор 66901.57.852, находящ се в землището на с. Скрът, общ. Петрич.

Изменението се състои в заличаване на ДИМИТЪР АТАНАСОВ АДЖЕВ и вписване на ИЛИЯ ХРИСТОВ МИЦЕВ  с документ Нотариален акт № 51 том 7 рег. 1826 дело 989 от 26.09.2019г., издаден от Служба по вписванията гр.Петрич.

Изменението засяга имот с идентификатор 66901.57.852 , за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на ел. страницата на АГКК: 23.03.2020г.

Дата на сваляне от таблото и ел.страницата на АГКК: 31.03.2020г.

 

 

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ 

Началник на Служба по геодезия

картография и кадастър-Благоевград

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри