Изх. № 24-7573-23.03.2020г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
02.04.2020
До: 
МАРА ИВАНОВА ВЕСЕЛИН СТОИЛОВ ДОБРА СТОИЛОВА
Документи: 
Публикация на: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-95148-21.02.2020 г. от Елена Иванова-Василева чрез пълномощник Людмила Величкова до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, засягащ сграда с идентификатор 68134.514.243, район Сердика, Столична община.

            Изменението се изразява в коригиране на границите на сграда с идентификатор 68134.514.243.2 и нанасяне на два самостоятелни обекта с проектни идентификатори 68134.514.243.2.1 и 68134.514.243.2.2 в съответствие с представени документи, извършени измервания и проект на правоспособно лице по ЗКИР.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - София и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, следва на тел. 02/8188383 и 02/8188338 да посочите актуален телефонен номер и имейл адрес за връзка, за да Ви бъде предоставена възможност да се запознаете с документите към заявление рег.  № 01-95148-21.02.2020 г. 

В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

            При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-95148-21.02.2020 г., СГКК - София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за сграда с идентификатор 68134.514.243, район Сердика, Столична община, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 

Приложение:

  1. 1.      Скица – проект № 15-95148-21.02.2020 г.

 

 

 

НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

ИНЖ. МОМЧИЛ ТЕРЗИЙСКИ

 

 

Изготвил: инж. Ал. Петрова

 

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 25.03.2020 г.

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри