Изх. № 24-7565-23.03.2020г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
31.03.2020
До: 
Н-ци на Йордан Димитров Иванов:
Публикация на: 
Разград

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление вх. № 01-134483-13.03.2020г. от МИЛЕН ГЕОРГИЕВ АСПАРУХОВ до  Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Разград, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър /КККР/ за отстраняване на грешка в имотна граница между ПИ 61710.502.1441  и 61710.502.1442 в гр.Разград.

Изменението на КККР, одобрена със заповед № РД-18-37/10.03.2008г. на ИД на АГКК е по чл.51, ал.1,т.2 т ЗКИР - за  отстраняване на грешка на имотна граница, нематериализирана на място, по действащ РП, одобрен със Заповед №1244/1997г.  за ПИ 61710.502.1441 /VI-1441, кв.59а/ и съседния му ПИ 61710.502.1442  /VII-1442, кв.59а/.

            В кадастралния регистър към КК за ПИ 61710.502.1442 с адрес Разград, ул. „Паркова“ №24,  като собственик е вписан Йордан Димитров Иванов  с  НА №121 от 1953г. и Вие, в качеството си на наследник се явявате заинтересувано лице по извършващата се промяна на КККР.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК в 7-дневен срок от получаване на уведомлението  Ви се предоставя възможност да се запознаете с проекта за промяна и с документите, приложени към заявление вх.рег. № 01-134483-13.03.2020г. и в случай на несъгласие с исканото изменение, да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адреса на  СГКК - Разград: гр. Разград, ул. „Бузлуджа” № 2, п.к.27 , на  e-mail: razgrad@cadastre.bg или да представите в сградата на СГКК - Разград на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление вх.рег. № 01-6703-09.01.2020г., СГКК - Разград ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, за което ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на ЗКИР.

За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК

 

 

 

  НАЧАЛНИК НА СГКК:........................................

/инж. Ганчо Петров/

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри